Privacyverklaring

 Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 30 april 2018 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V., gevestigd aan de Wierdensestraat 38, 7607 GJ Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Voorletters 
 • Titels 
 • Functie 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • BSN 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing 
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten 
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Voor het verrichten van onze dienstverlening aan u 

Geautomatiseerde besluitvorming 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V.) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hulshofaccountants.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart: 

1. Pasfoto 

2. MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) 

3. Paspoortnummer en 

4. Burgerservicenummer (BSN). 

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V.. 

Contactgegevens 

J.B. Hulshof Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Wierdensestraat 38
7607 GJ ALMELO
E info@hulshofaccountants.nl T +31 546 820404 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.